Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

 

1. Všeobecná ustanovení

2. Místo plnění

3. Objednání zboží

4. Cena a placení

5. Dodací lhůta

6. Dopravní podmínky, poštovné

7. Záruka, servis

8. Odstoupení od smlouvy

9. Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení

a) Odesláním objednávky kupující akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Gerd Strohbach) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. b) Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky nebo telefonické objednávky

2. Místo plnění

Místem plnění je bydliště prodávajícího ( Pod Vodojemem 2649, Zlín). Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním místě předložit doklad o úplném zaplacení zboží ( platí pro platbu předem na bankovní účet prodávajícího). Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

 

3. Objednání zboží

 

Objednání zboží je možné elektronickou formou (e-mail) nebo telefonicky. Prodávající má právo odmítnout realizaci zakázky, ještě před dohodnutím podmínek. Kupující má právo kdykoliv během realizace objednávku zrušit - bez jakýchkoliv sankcí.

 

4. Cena a placení

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet a bude dohodnuta při specifikaci požadavku kupujícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, není-li dohodnuto jinak. Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat je nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 60 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

6. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Česká pošta - Balík do ruky...platba předem na účet 100,-Kč.

Česká pošta – Balík do ruky….dobírka ... 150,-Kč.

 

Pro zásilky nad 8000 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

7. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Délka záruční doby na ručně vyrobené nože je doživotní ( není-li uvedeno jinak). Záruka na nože se vstahuje na : 1. Výrobní vady.  2. Skryté vady materiálu.  Nevstahuje se na poškození způsobené nesprávným používáním či běžné opotřebení způsobené užíváním jako : úbytek ostří vlivem broušení,  změna barvy, zejména u rukojetí z přírodních materiálů, povrchová koroze na čepeli nože.  

Záruka na ostatní zboží je 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně na Email : gskrobak@volny.cz, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Na základě novely občanského zákoníku č. 367/2000 má kupující právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno neporušené, v původním obalu a bez jakýchkoliv známek užívání. Kupující je povinen zboží zaslat zpět na adresu prodávajícího poštou, v doporučeném balíku (nikoliv na dobírku). Součástí vrácené zásilky musí být veškeré doklady o koupi. Na základě dohody bude uhrazená částka kupujícímu zaslána poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet. Od vrácené částky budou odečteny náklady spojené s expedicí zboží, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu (např. poštovné, balné apod.). O rozhodnutí, že kupující odstupuje od kupní smlouvy, musí být prodávající předem infomován písemně nebo elektronickou poštou.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce www.vdknife.cz , nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Platné od 18.8.2016    

Gerd Strohbach

Pod Vodojemem 2649

760 01 Zlín  

 

Email : gskrobak@volny.cz

www.skrobak-noze.cz

tel : 604 111 524

IČ : 42616182

DIČ: CZ7210264149